CZ ENG DE

Vývojové projekty

Název projektu: Nové metody vysokovýkonného laserového svařovaní kritických komponent na bázi CU, AL, CU slitin a AL slitin pro dopravní a energetický průmysl

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026716

Naše společnost LaserTherm spol. s r.o. realizuje projekt Nové metody vysokovýkonného laserového svařování kritických komponent na bázi Cu, Al, Cu-slitin a Al-slitin pro dopravní a energetický průmysl, který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

 

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v programu Aplikace, můžeme realizovat projekt Nové metody vysokovýkonného laserového svařování kritických komponent na bázi Cu, Al, Cu - slitin a Al - slitin pro dopravní a energetický průmysl, jehož rozpočet je 19 872 054 Kč bez DPH.

 

 

Projekt bude zaměřen na vývojovou a výzkumnou činnost metody vysokovýkonného laserového svařování mědi, hliníku a jejich slitin. Projekt bude řešit dvě významná témata, a to náhradu pájených spojů metodou laserového svařování a implementaci laserového svařování do výroby kritických komponent pro dopravní prostředky a v energetice.

Pájené spoje kritických komponent v zařízeních pro energetický a dopravní průmysl představují strukturální, tepelnou a elektromechanickou diskontinuitu. Strukturální diskontinuita je často způsobena absencí metalurgické vazby mezi pájkou a pájenými povrchy, tento negativní jev je příčinou tepelné a elektromechanické diskontinuity, kdy rozhraní mezi pájenými materiály vytváří odporový uzel pro optimální vedení tepla a elektrického proudu. Tyto nedokonalé pájené spoje výrazně redukují účinnost a životnost celých systémů a zařízení. Náhrada konvenční metody pájení kritických komponent je hlavní motivací pro vývoj robustní průmyslové technologie využívající vysokovýkonných laserových zdrojů pro vytváření stabilních svárových spojů s metalurgickou vazbou.

Hlavními cíli projektu bude vznik ověřené technologie NM-HPLW a prototypu zařízení umožňující laserově svařovat komponenty pro dopravní a energetický průmysl z mědi, hliníku nebo jejich slitin s hloubkou průvaru až přes 10 mm. Funkčnost a kvalita vyvinuté technologie bude deklarována prototypy výrobků, které představují klíčové komponenty ve zmíněných průmyslových odvětvích. Robustnost a stabilita vyvinuté technologie bude ověřena výrobním poloprovozem na prototypovém zařízení.

 

Partneři projektu:

Univerzita Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem

TRUMPF Praha, spol. s r.o.

Vlajka EU

Podpora spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské vouchery“

Značka Plzeň

Číslo výzvy: 2020

Název výzvy: „Plzeňské podnikatelské vouchery“

Název projektu: „Vývoj nadstavbových funkcí softwaru Project Database a jejich implementace",

Díky podpoře statutárního města Plzně jsme v programu Podpora spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery“ mohli realizovat projekt „Vývoj nadstavbových funkcí softwaru Project Database a jejich implementace“, jehož rozpočet byl 160.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 120.000,- Kč.

 

Účelem projektu " Vývoj nadstavbových funkcí softwaru Project Database a jejich implementace“ je optimalizace procesů v oblasti lidských zdrojů ve firmě zaměřené na laserové technologie. Naplnění cíle dojde vývojem nového modulu zaměřeného na práci s lidskými zdroji, která umožní zefektivnění činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

Aplikace bude schopna sledovat končící platnosti jednotlivých školení a s předstihem tyto informace hlásit.

 

Společnost LaserTherm spol. s r.o. si velice váží této pomoci statutárního města Plzně a děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.

Projekt „Inovace výroby nízkotlakých lopatek parních turbín”

cz.01.1.02/0.0/0.0/17_163/0016737

Naše společnost LaserTherm spol. s r.o. realizuje projekt Inovace výroby nízkotlakých lopatek parních turbín, který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

 

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost můžeme realizovat projekt Inovace výroby nízkotlakých lopatek parních turbín, jehož rozpočet je 14 500 000,00 Kč bez DPH, přičemž naše společnost se bude podílet na nákladech projektu nadpoloviční většinou finačních prostředků a část prostředků obdrží v rámci podpory ze strany programu.

Projekt "Inovace výroby nízkotlakých lopatek parních turbín" bude realizován jako jednoetapový a jeho hlavní součástí je pořízení potřebného strojního vybavení, jeho začlenění do výrobního procesu inovačního produktu - nízkotlaké lopatky parní turbíny. Projekt bude završen úspěšným odzkoušením inovovaného výrobního procesu nízkotlaké lopatky parní turbíny. Následně bude zahájena standardní a plnohodnotná výroba inovovaných nízkotlakých lopatek do parních turbín.

Cílem projektu je zahájit výrobu inovovaných nízkotlakých lopatek parních turbín vytvořit tak podmínky pro přenesení vyvinutého a funkčního prototypu do standardní výroby a na trh.

Díky realizaci projektu bude na trhu dostupná nízkotlaká lopatka, která bude mít vyšší odolnost a životnost nežli je běžné u současné naší či konkurenční produkce. Díky nové metodě lokálního laserového návaru budeme mít k dispozici vysoce konkurenční, kvalitativně na vyšší úrovni a cenově srovnatelný produkt se současnou produkcí, který bude mít velký tržní potenciál v ČR i v zahraničí.

Díky úspěšné realizaci projektu budeme schopni úspěšně završit dlouhodobý vlastní vývoj a výzkum nového, ojedinělého způsobu výroby nové nízkotlakové lopatky pro parní turbíny.

Máme vyvinutý prototyp nové nízkotlakové lopatky parních turbín, jejíž výrobu chceme prostřednictvím metody lokálního laserového návaru lopatky, který je zcela ojedinělý a výjimečný. Bohužel pro zahájení výroby nám chybí potřebná strojní technologie. Díky realizaci tohoto projektu budeme chybějící výrobní technologií disponovat, budeme schopni ji zakomponovat do celého navrženého výrobního procesu a následně zahájit výrobu nové nízkotlakové lopatky pro parní turbíny, která v takové podobě není na trhu dostupná a její kvalitativní parametry budou lepší nežli doposud vyráběné a na trhu dostupné konkurenční lopatky pro parní turbíny.

U lopatek vyráběných z kalitelných ocelí je prováděno lokální laserové kalení náběžných hran. U lopatek z nekalitelných ocelí nebo titanových slitin je využíváno lokální precipitační vytvrzování nebo pájení stelitových destiček. Obě tyto metody jsou však špatně opakovatelné a málo efektivní. Životnost takovýchto parních lopatek je tak značně omezena.

Nám se však podařilo vyvinout nový způsob ochrany náběžných hran lopatek z kalitelných i nekalitelných ocelí či titanových slitin, která výrazně zvýší životnost a hodnotu lopatek užívaných v parních turbínách. Jedná se o metodu lokálního laserového návaru lopatky. Díky realizaci projektu budeme schopni takovouto lopatku pro parní turbíny vyrábět a díky realizaci projektu se tak na trhu objeví zcela ojedinělá lopatka s vysokým inovačním a konkurenčním potenciálem.

Společnost LaserTherm si váží a děkuje za podporu při svém inovačním úsilí.

Inovace výroby procesních laserových hlavic

cz.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008810

Společnost LaserTherm spol. s r.o. realizuje v roce 2017 projekt s názvem Inovace výroby procesních laserových hlavic, který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

 

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Inovace výroby procesních laserových hlavic, (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008810), jehož rozpočet byl 10 150 000Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela dotaci ve výši 4 455 000 Kč.

 

Cílem projektu byla implementace do sériového výrobního procesu inovovaného (nového) produktu - procesní hlavice pro vysokovýkonné laserové technologie. Funkce inovovaného produktu, o kterém lze bez nadsázky konstatovat, že se jedná o celosvětově unikátní produkt, spočívá zejména ve schopnosti modifikace a úpravy laserového paprsku pro laserové technologie, který lze následně využít pro: Laserové kalení, Laserové svařování, Laserové navařování.

 

Společnost LaserTherm spol. s r. o. si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.

Vývoj modulární kostrukce kabin pro výkonové laserové technologie

cz.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0020424

Společnost LaserTherm spol. s r.o. realizuje v roce 2020 projekt Vývoj modulární kostrukce kabin pro výkonové laserové technologie, který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

 

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Vývoj modulární kostrukce kabin pro výkonové laserové technologie (CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0020424), jehož rozpočet byl 399.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 299.250,- Kč.

 

Obsahem projektu "Vývoj modulární kostrukce kabin pro výkonové laserové technologie" je návrh specifického konstrukčního řešení a konstrukční návrh laserové kabiny s modulární konstrukcí. Specifické konstrukční řešení musí obsahovat takové řešení, aby kabina mohla být osazena panely, které umožní aktivní i pasivní laserovou bezpečnost. Součástí specifického konstrukčního řešení a návrhu budou i zakládací a servisní vstupy, včetně takového řešení, aby panely byly kotveny k nosné konstrukci.

 

Společnost LaserTherm spol. s r.o. si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.

Vývoj laserového svařování pro účely svařování komponent a základní konstrukce pro tramvajové vozy

cz.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014647

Obsahem projektu "Vývoj laserového svařování pro účely svařování komponent a základní konstrukce pro tramvajové vozy" je vývoj technologie laserového svařování pro jeho implementaci v oblasti produkce kolejových vozidel. Součástí bude provedení potřebných zkoušek na zkušebních svarových vzorcích (3x), které jsou nutné pro vydání 3 ks WPQR, dále nalezení vhodných procesních parametrů laserového svařování prostřednictvím analýz mikrostruktury, tuhosti a ultrazvukového zkoušení svarových spojů včetně následné optimalizace a sepsání 30 přesných procesů svařování (WPS).

 

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Vývoj laserového svařování pro účely svařování komponent a základní konstrukce pro tramvajové vozy (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014647), jehož rozpočet byl 399.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 299.250,- Kč.

 

Naše společnost LaserTherm spol. s r. o. si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.

Projekt Vývoj laserového svařování pro účely svařování komponent a základní konstrukce pro tramvajové vozy byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – v programu Inovační vouchery – III. výzva.

Optimalizace procesů laserového kalení

cz.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009783

Předmětem projektu je zpracování studie ''Optimalizace procesů laserového kalení''. Optimalizace bude realizována pomocí FEM modelu, kterým budou sledovány závislosti parametrů procesu laserového kalení pro konkrétní geometrii lopatky. Změnou parametrů bude dosaženo optimalizace procesu. Dosažené výsledky budou naší společnosti LaserTherm spol. s r.o. sloužit k optimalizaci procesu laserového kalení náběžných hran lopatek parních turbín a omezení vlivu lidského faktoru na proces. Nyní budeme schopni výrazně zrychlit a zjednodušit nastavení procesních parametrů laserového kalení pro různé typy lopatek.

 

Realizace projektu a jeho výstupy byly realizovány díky podpoře EU.

Projekt Optimalizace procesů laserového kalení byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – v programu Inovační vouchery – Výzva I .

Vývoj a numerické simulace tříosého polohovadla pro robotické svařování

cz.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010553

Předmětem projektu je vývoj a numerické simulace tříosého polohovadla pro robotické svařování. Služba dodaná poskytovatelem bude zahrnovat vývoj tříosého polohovadla pro robotické svařování, simulace metodou konečných prvků pro ověření dimenzování nosných prvků navrhované konstrukce polohovadla a zpracování kompletní výkresové dokumentace. V rámci projektu jsou realizovány konstrukční a výpočetní práce pomocí 3D sw Siemens NX potřebného k dosažení hlavního cíle projektu - vývoji tříosého polohovadla pro robotické svařování. Bude vytvořena výkresová dokumentace jednotlivých konstrukčních uzlů.

 

Realizace projektu a jeho výstupy byly realizovány díky podpoře EU.

Projekt Vývoj a numerické simulace tříosého polohovadla pro robotické svařování byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – v programu Inovační vouchery – Výzva I .

Máte dotazy, nebo chcete zaslat poptávku?

Kontaktujte nás!

Uvedené osobní údaje budeme využívat pouze pro účely zpracování a vyřízení zasílaného podnětu, a pro zaslání odpovědi či jiné zpětné reakce. Pro tento účel není souhlas subjektu údajů vyžadován.